Pagrindinis puslapis

Programos „Erasmus+“ KA1 projektas

 „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas SEAM ir
skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui/Innovative teaching methods for  developing STEAMand reading literacy competencies“ 

Nr. 2020-1-LT01-KA101-077567

Remiantis tarptautiniais rodikliais ir žinant, kad Lietuvos moksleivių STEAM ir skaitymo raštingumo pasiekimai yra prastesni nei pasaulio valstybių vidurkis, siekiant gerinti šiuos pasiekimus, „Romuvos" progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui". Projekto tikslas – STEAM ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai. Inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų ne tik gamtamokslinio ugdymo srityje, bet kiltų ir skaitymo raštingumas. Projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" siekiamybė yra ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolat mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę.
Projekto darbo grupė, taikant savanoriškumo principą, sukurta iš 14 narių, turinčių skirtingą darbo patirtį. Projekto grupės nariai yra iniciatyvūs, vedantys autorinius seminarus, kuriantys mokymo(si) priemones mokiniams mokytojai. Jie stengiasi ugdymo procesą padaryti patrauklų, įdomų ir suprantamą įvairių gebėjimų mokiniams, nuolatos ieško naujovių. Vykdant projektą tobulinamos mokytojų ir vadovų kompetencijos STEAM srityje, vykdoma socialinių partnerių paieška ir plėtojami esami partnerystės ryšiai. Projekto metu numatyti trys mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Projekto vykdytoja – Laura Palivonienė. Projekte įgytos kompetencijos sudarys sąlygas efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliame ir neformaliame ugdyme bei skatinti mokinius tobulinti skaitymo raštingumo įgūdžius. Numatoma įgytą patirtį paskleisti Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenėje, Šiaulių mieste ir pagal galimybes šalyje.
Projekto dalyviai įgis kompetencijas, leidžiančias tikslingai ir efektyviai naudoti inovatyvius programos privalumus, leidžiančius atskleisti mokinio prigimtinius gebėjimus ir poreikius, nukreipiant juos tinkama linkme, interaktyviomis ir mobiliomis skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis. Patobulins bendrąsias profesines, kalbines, pasidalintosios lyderystės, ugdymo proceso aktyvinimo taikant STEAM bei skaitymo raštingumą ir mokymo(si) visą gyvenimą suvokimo kompetencijas. Įgis kompetencijų atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) naudojime ir abiejų rūšių – tradicinio ir virtualiojo – mokymo(si) metodų taikyme, kas paskatins kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, pasinaudojant gausia internetu prieinama informacija. Efektyvesnis IKT naudojimas pamokose ne tik suaktyvins ilgalaikių integruotų STEAM bei skaitymo raštingumo projektų vykdymą progimnazijoje, bet kels visą mokinių raštingumo lygį mokykloje.
Projektas būtų baigtas pažangos ir kokybės tyrimu siekiant išsiaiškinti STEAM ugdymo bei skaitymo raštingumo kokybės pokytį ir įtaką siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų (progimnazijos bendruomenės narių apklausa). STEAM ugdymo plėtra bei skaitymo raštingumas progimnazijoje sudaro sąlygas pritaikyti mokymą(si) individualiems kiekvieno mokinio poreikiams, ugdo kūrybiškumą, smalsumą, visuminį požiūrį į pasaulį.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – STEAM ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, skaitymo raštingumo ūgtis, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai. Inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų ne tik gamtamokslinio ugdymo srityje, bet kiltų ir skaitymo raštingumas. Projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" siekiamybė yra ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolat mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

 1. Stanislava Prazauskienė;
 2. Edita Puzarienė;
 3. Laura Palivonienė;
 4. Monika Gaurilčikienė;
 5. Jovita Rubienė;
 6. Žaneta Mickevičienė;
 7. Valerija Akramienė;
 8. Odeta Juršė;
 9. Jūratė Ostrauskienė;
 10. Rolanda Miškūnienė;
 11. Asta Venskienė;
 12. Rasa Navickienė;
 13. Rita Nemanienė;
 14. Erika Steponaitienė.

Naujienos 

  

2022 m. Lapkričio 28 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Skaitmeninis mokytojas – augantis mokinys“. Tarptautinį renginį organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Diskusija vyko hibridiniu būdu. Tai buvo iššūkis tiek dalyvaujantiems kontaktiniu būdu, tiek dalyviams už kompiuterių ekranų. 

Pedagogai buvo sukviesti dalytis tarptautinių projektų vykdymo patirtimi: jų integracija į ugdymo procesą, skaitmeninių įrankių ir įrenginių panaudojimas bei jų įtaka ugdymo kokybei, informatinio ugdymo plėtra, STREAM iššūkiai.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/tarptautine-apskritojo-stalo-diskusija-skaitmeninis-mokytojas-augantis-mokinys/ daugiau informacijos skiltyje Projekto sklaida.


2022 spalio 17–18 d. 1a klasės mokiniai, kartu su mokytoja L. Palivoniene, dalyvavo ES programavimo savaitės numatytoje veikloje „Atkeliavo ruduo“. Pirmokėliai, pradėdami nuo mažų žingsnelių, mokėsi programavimo pagrindų.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/siauliu-romuvos-progimnazijos-pirmokai-dalyvavo-es-programavimo-savaiteje-codeweek2022/ ir skiltyje Projekto sklaida.

2022-06-21
"Romuvos" progimnazijos pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo seminare „STEAM dalykų integravimas ugdant inovatorių kartą", kur įgytomis „Erasmus" KA1 projekte "Inovatyvių mokymo metodų tobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" žiniomis dalijosi mokytojos V. Akramienė, J. Ostrauskienė ir O. Juršė. Lektorės pristatė, kad integruojant menus ir dizainą su Steam dalykais mokytojai gali sustiprinti mokinių gebėjimus kūrybiškai ir lanksčiai spęsti problemas, tyrinėti įvairias idėjas, atpažinti nesėkmes, kaip atradimo galimybe. Praktinėje dalyje seminaro dalyvės atliko kūrybines užduotis, mokėsi naudotis skaitmeninėmis platformomis Canva, Padlet, Wix, Trello. Žinias planuoja pritaikyti mokinių ugdyme. 

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija. 

 
2022-05-12
Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko Respublikinė mokytojų nuotolinė konferencija „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK." Kaip mokytis gamtamokslinių dalykų mokykloje, kaip organizuoti pamokas, kokias priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga - tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Konferencijos metu buvo siekiama skatinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) naudojimą mokymo(si) procese, užtikrinant kokybišką ir sklandų tarpdisciplininio mokymosi įgyvendinimą, pagrįstą tyrinėjimais/bandymais/eksperimentavimu ir projektine veikla.
Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokytojų noru dalintis naujovėmis, tobulėti. Pranešėjus ir klausytojus pasveikino pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio šokėjos.
Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai: ,,Inovatyvus STEAM ugdymas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre'', ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant LEGO kaladėles'', ,,Internetinės platformos komiksams kurti'', „Dirvožemis - gyvoji žemė" STEAM veiklose'', "Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka "Kaip suvokiame aplinką'', ,,Metų laikai leidžia patirti tyrinėjimo, atradimo, ieškojimo, pažinimo džiaugsmą'', ,,STEAM integravimas anglų k. pamokų veiklose'', ,,Šiaulių savivaldybės skelbiamų STEAM JUNIOR projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtys'', ,,Kelionė pažinimo taku'', ,,Išmanieji gamtukai'', ,,Magiškoji STEAM laboratorija'', ,,Erdvinio mąstymo lavinimas ir IKT pradiniame ugdyme''. Mokytojos, kurios dalyvauja Erasmus + projekte L. Palivonienė, Ž. Mickevičienė, R. Navickienė, J. Rubienė, E. Steponaitienė ir kt. pasidalino įgyta ir pritaikyta patirtimi praktinėse veiklose. 

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija.

2022-05-04
vyko ŠIAULIŲ MIESTO 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKSLO FIESTA 

,,MOKSLO MARATONAS: ATEITIES MIESTAS“ , kuriame veiklas mokytojams kūrė, organizavo ir bendradarbiavo su Šiaulių jaunųjų technikų centro vadovais mokytoja Laura Palivonienė. Daugiau rasite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija

2022- 04-21 Pasaulinę kūrybiškumo ir inovacijų dieną, vyko respublikos pradinių klasių mokytojų konferencija „Patirtys ir IT panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“, kurioje pradinių klasių mokytoja L.Palivonienė dalinosi Erasmus+ projekte įgyta patirtimi. Mokytoja respublikinei auditorijai skaitė pranešimą ,,Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai pradinėse klasėse". 

Apie tai daugiau skiltyje Galerija.

2022-04-20
Šiaulių ,,Romuvo" progimnazijoje buvo organizuojamas seminaras „Skaitymo raštingumo tobulinimas integruojant STEAM veiklas". Seminaras vyko Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenei. Lektorės, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos pradinių klasių mokytojos, Laura Palivonienė, Žaneta Mickevičienė bei Rasa Navickienė supažindino seminaro dalyvius su Graikijoje vykusių mobilumo kursų gerąja patirtimi integruojant STEAM, IKT, skaitymo raštingumo tobulinimo programas. Pristatė inovatyvių metodų panaudojimo, programavimo galimybes, organizavo integruotas STEAM veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą.
Seminaro tikslas – gerosios patirties sklaida vykdant programos „Erasmus+" KA1 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" mobilumo veiklas Graikijoje bei sudaryti sąlygas mokytojams įgyti žinių ir praktinių gebėjimų ugdyti skaitymo raštingumą, integruojant STEAM veiklas.
Lektorė Laura Palivonienė pristatė mokytojams edukacines BeeBot bitutes-robotus. Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas yra puiki priemonė mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pradmenų. Taip pat mokytojai buvo supažindiniti su 3D rašikliais ir jų galimybėmis. Veikla su 3D rašikliais nereikalauja jokios programinės įrangos ar kitų sudėtingų technologijų, kurias reikia išmokti valdyti. Pedagogai išbandė ir QUIVER platformą. Tai mokomoji platforma, kurioje naudojama papildytos realybės spalvinimo technologija, padedanti mokiniams geriau įsivaizduoti ir suprasti įvairius mokymosi dalykus. Puikiai tinkanti įvairaus amžiaus mokiniams.
Lektorės Žaneta Mickevičienė ir Rasa Navickienė pristatė aplikacijas Liveworksheets.com, Learning.Apps.org, Blooket.com ir Wordwall.net. Pedagogai turėjo galimybę susipažinti su šių programų galimybėmis.
Seminaro metu pedagogai įgijo žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų tobulinti skaitymo raštingumą integruojant STEAM veiklas ir skaitmeninius įrankius kasdieninėje praktinėje veikloje. Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija.

2022-04-19 Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko ,,Medijų kūrimo programų panaudojimas hibridiniame ugdyme" seminaras. Seminaro metu anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė, IT mokytoja Rita Nemanienė ir pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė dalinosi įgytomis žiniomis vykdant tarptautinius Erasmus+ projektus.
Mokymų metu lektorės supažindino dalyvius su medijų kūrimo programų panaudojimu hibridiniame ugdyme, mokinių kūrybiškumo skatinimo galimybėmis į ugdymo procesą įtraukiant komiksų kūrimo programas, aptarė 3D virtualios realybės turinio kūrimo integravimą į ilgalaikius integruotus projektus.
Sklandžiam hibridiniam mokymui užtikrinti - kai ugdymo proceso metu lygiagrečiai vyksta kontaktinis ir nuotolinis mokymas, seminaro organizatorės dalinosi mobilaus roboto SWIVL bei hibridinės klasės galimybėmis.
Pedagogams buvo sudarytos sąlygos įgyti žinių ir praktinių gebėjimų, leisiančių efektyviau organizuoti hibridinio ugdymo veiklas.
Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija.

2022-02-22  Inovacijos švietime – tai daugiau nei skaitmeniniai pokyčiai ir naujosios technologijos, taikomos ugdymo procese. Tai yra įvairių švietimo problemų sprendimas kitokiu, nestandartiniu būdu, siekiant mokinių asmeninės pažangos. Tai – programos, paslaugos, procesai, produktai, metodai ir net partnerystės, kurios skatina pagerinti švietimo rezultatus inovatyviais būdais.  Apie tai, kaip tarptautinių projektų vykdymas ir priimti vadybiniai sprendimai gali paveikti organizacijos pokyčius, buvo pristatoma tarptautinės konferencijos „Digital Changes and Innovative Solutions in 21st Century Education“ metu, kuri vyko nuotoliniu būdu. Pranešimus ir gerosios patirties sklaidą apie vykdomus tarptautinius Erasmus projektus pasidalino mokytojos L. Palivonienė, J. Rubienė, M. Gaurilčikienė ir konferencijos organizatorė, Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė. 

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija. 

 
2022-02-17 Pradinių klasių mokytoja L. Palivonienė dalyvavo 

respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,INOVACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFORMATIKOS UGDYME ". Pristatė pranešimą ,,Informatinis mąstymas ir programavimas pradiniame ugdyme".  

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida ir Galerija. 


2022-01-05
organizuotas ir įvykdytas kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai“ Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos bendruomenei.   Lektorės L. Palivonienė ir R. Miškūnienė.  

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida.  


2021-12-27 dieną Pradinio ugdymo skyriaus metodinės grupės susirinkime L. Palivonienė pristatė ir pasidalino gerąja patirtimi iš vykdant trečiojo mobilumą veiklas Graikijoje, Atėnų mieste.  

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida.
 
2021-12-15 Pradinių klasių mokytoja L. Palivonienė skaitė pranešimą mokyklos tarybos posėdyje ,,Visų mokinių pasiekimų didinimas, plėtojant STREAM veiklas“, pranešimo pavadinimas ,,Priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių pasiekimų didinimas plėtojant STREAM veiklas“ .

2021-11-25/27 dienomis vykusioje tarptautinėje konferencijoje EDU vision 2021, apskritojo stalo diskusijoje pranešėjos pradinių klasių mokytoja L. Palivonienė ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė skaitė ir pristatė pranešimus informatinio mąstymo, skaitymo raštingumo ir kt. temomis.   

Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida. 


2021-11-16 vyko vykdomo projekto 

Erasmus+ KA1 projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM  ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” sklaidos kvalifikacijos tobulinimo seminaras šalies pedagogams  „Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai“. Seminaro lektorės, Šiaulių „Romuvos” progimnazijos pedagogės, Laura Palivonienė, Rolanda Miškūnienė bei Asta Venskienė aptarė ir paragino pedagogus išbandyti skaitmeninius įrankius, kurie gali būti panaudojami organizuojant integruotas ir įtraukias veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą.
Apie tai daugiau skaitykite skiltyje Projekto sklaida.


2021-11-01/2021-11-06 Įvyko trečias projekto mobilumas.
 Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Laura Palivonienė, Žaneta Mickevičienė ir Rasa Navickienė bei anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė, dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM  ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” mokymuose ,,Hands-on CLIL: Digital Storytelling through Multiple Intelligences", kurie vyko Graikijoje, Atėnų mieste. Mokymuose dalyvavo pedagogai iš Lietuvos, Švedijos, Ispanijos ir Vokietijos. Projekto dalyviai aptarė Europos švietimo sistemos naujoves ir jų įgyvendinimo galimybes. Bendrų užsiėmimų metu Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos pedagogės turėjo galimybę pasidalinti savo darbine patirtimi bei idėjomis su kolegomis. Komandos narės efektyviai tobulino užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžius, IKT, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas. Daugiau apie tai skiltyje MOBILUMAI.

Spalio 11–15 d.
Šiaulių „Romuvos” progimnazijos pradinukai dalyvavo ES programavimo savaitėje #CodeWeek’2021. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinukai su mokytoja Erika Steponaitienė ir 4 klasės mokiniai bei jų mokytoja Laura Palivonienė  dalyvavo ES programavimo savaitėje. Tai ES iniciatyva, vykusi visose Europos Sąjungos šalyse, kuria siekiama paskatinti jaunus žmones susipažinti su programavimo galimybėmis, perspektyvomis ir kompiuterijos vystymosi ateitimi. Šios iniciatyvos tikslas yra populiarinti programavimą, parodyti, kaip žmonės gali įgyvendinti idėjas programuodami, susipažinti su programavimo įgūdžiais ir suburti motyvuotus žmones mokytis.   

Daugiau apie tai skiltyje Projekto sklaida. 


2021-10-01/2021-10-23
  Vyko skaitymo raštingumo skatinimo projektas ,,Pasaka šiuolaikiniame kontekste". Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Tai kasmetinė viso pasaulio mokyklų bibliotekų šventė. Šių metų tema: Pasaulio pasakos. Šios temos įkvėpti 4a klasės mokiniai, jų mokytoja Laura Palivonienė ir progimnazijos bibliotekininkė atvėrė pasaulio pasakų lobius. Taip gimė projektas „Pasaka šių laikų kontekste", kurio pagrindinis tikslas – mokinių skaitymo raštingumo ugdymas.
Daugiau apie tai skaitykite  skiltyje Projekto sklaida.

2021-08-31 Pradinio ugdymo metodinės grupės  susirinkimo metu pradinių klasių mokytojos Laura Palivonienė ir Jūratė Ostrauskienė pristatė mobilumų metu  Italijoje, Soverato mieste,  

,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development

 ir Ispanijoje, Barselonoje,  

,,From STEM to STEAM education: a New learning Approach" 

vykusių kursų įspūdžius, pradinio ugdymo skyriaus pedagogams.
2021-07-19 /2021-07-23  vyko antras projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" Ispanijoje (Barcelonoje) ,,From STEM to STEAM education: a New learning Approach"
Siekiant išsamesnio daugiadalykinio mokymo veiklų poreikio ir 21-ojo amžiaus įgūdžių įgijimo, susipažinti su STEAM švietimu liepos 19–23 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Monika Gaurilčikienė, Odeta Juršė, Valerija Akramienė ir Jūratė Ostrauskienė dalyvavo mokymuose pagal „Erasmus+“ KA1 projektą „Inovatyvių mokymo metodų mobilinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui“, vykusiuose Ispanijoje, Barselonos mieste. Kursus vedė lektorius iš Kanados Daniel Schmidt.
 Daugiau apie tai skaitykite skiltyje ,,MOBILUMAI". 

 

2021 m. birželio 20-25 dienomis Šiaulių „Romuvos” progimnazijos komanda - pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, pradinių klasių mokytojos L. Palivonienė, R. Miškūnienė ir technologijų mokytoja A. Venskienė dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto ,,Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM  ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” mokymuose ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development, kurie vyko Italijoje, Soverato mieste. Juos vedė lektoriai iš Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje ,,MOBILUMAI". 


2020 m. gruodžio 1 dieną Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijoje startavo ERASMUS+ projektas   ,,INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ TOBULINIMAS STEAM IR SKAITYMO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMUI".